Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức

 

Danh sách Ban lãnh đạo

Họ tên: TRƯƠNG BÁ NGỌC

Ngày sinh: 20/01/1975

Chức vụ: Giám đốc điều hành & Chủ tịch Hội đồng thành viên

 

Họ tên: NGÔ ANH VŨ

Ngày sinh: 26/05/1973

Chức vụ: Thành viên Hội đồng thành viên & Tư vấn kỹ thuật

 

Họ tên: TRỊNH BÁ THUYỀN

Ngày sinh: 10/01/1982

Chức vụ: Phó Giám đốc