Tin đào tạo và phát triển

TIN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN
22/08/2017
Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những chính sách mà Ban Giám đốc công ty luôn quan tâm và ưu tiên hàng đầu. Với phương châm: coi đào ...